سامانه مدیریت برگزاری همایشهای علمی سیناوب، امکانات و قابلیتهای خوبی را در اختیار مدیر اجرایی قرار داده است.
تقریباً تمامی فرآیندهای اجرایی همایش با استفاده از امکانات مختلف سیناوب قابل انجام است: این امکانات به شرح زیر درچند دسته کلی قرار میگیرند:

1)مدیریت سایت اطلاعرسانی همایش
2)مدیریت ثبتنام و ارائه خدمات به شرکتکنندگان
3)مدیریت برگزاری برنامههای جانبی شامل کارگاهها، نمایشگاه‌ها و مسابقات علمی

4)مدیریت ثبت نام از حامیان و برگزارکنندگان همایش
5) مدیریت کاربران سامانه